After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.

Novosti

Diskografija

Cjelokupna audio izdanja 1919. - 2019.

— Saznajte vi?e

KONCERTNA SEZONA 2018/2019

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD, Gundulićeva 6, Zagreb

— Saznajte vi?e

KONCERTNA SEZONA 2019./2020.

— Saznajte vi?e

Kvartet

Osnovan kao prvi trajni i profesionalni ansambl svoje vrste na hrvatskoj glazbenoj sceni, Zagreba?ki kvartet prvi je koncert odr?ao 25. travnja 1919. godine. ?lanovi su tada bili Václav Huml, prva violina, Milan Graf, druga violina, Ladislav ?katula (kasnije Miranov), viola i Umberto Fabbri, violon?elo – redom profesori na konzervatoriju u Zagrebu. Tijekom prvih desetlje?a, u Kvartetu su se izmijenili brojni glazbenici (Jan Prybyl, Jan Holub, Francis E. Arány, Dragutin Aranyi, Zlatko Topolski, Stjepan ?ulek, Aleksandar Szegedi, Ljudevit Dobronji...) no ve? tada Zagreba?ki je kvartet uspostavio visoke kriterije djelovanja koji ga i danas ?ine okosnicom zagreba?kog i hrvatskog kvartetskog muziciranja.

Ansambl je rano formirao koncept svojih programa koje ?ini ?iroki repertoarni raspon, od klasike, Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, i tzv. ?eljeznog kvartetskog repertoara, do suvremenih autora s posebnim naglaskom na hrvatsko stvarala?tvo; djela Bo?idara ?irole, Josipa ?tolcera Slavenskog, Frana Lhotke, Antuna Dobroni?a, Borisa Papandopula, Mila Cipre, Milka Kelemena, Marka Ru?djaka, Frane Para?a, Dubravka Detonija i brojnih drugih redovito su na koncertnim rasporedima.

U sezoni 1930./1931. ?lanovi kre?u na prvu inozemnu turneju po ?e?koj i Njema?koj stje?u?i laskave kritike i epitet 'slavni'; redovito muziciranje diljem domovine i inozemna gostovanja praksa je koju su zadr?ali do danas. Osim po Europi u vi?e navrata odr?avaju velike turneje po Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama, biv?em Sovjetskom Savezu, Rusiji, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu... Rano zapo?inju i s praksom suradnji s drugim istaknutim glazbenicima-solistima.

Prvo razdoblje djelovanja Zagreba?kog kvarteta zaklju?io je Drugi svjetski rat da bi novo poglavlje po?elo 1954. zahvaljuju?i inicijativi glazbenika iz tada?njeg Akademskog guda?kog kvarteta - Josipa Klime, Tomislava ?estaka, Du?ana Strani?a i Zvonimira Pomykala. Upravo violinist Josip Klima, uz kra?e prekide, predvodi Kvartet sljede?a gotovo dva desetlje?a, a naslje?uju ga, do 1987., Zlatko Balija, Edo Pe?ari? i ?or?e Trkulja. Drugi violinisti bili su Zlatko Balija, Edo Pe?ari?, Nikola Jambro?i?, Ivan Kuzmi? i Marija Cobenzl, violisti Du?an Strani? i Daniel Thune, a violon?elisti Fred Kiefer i Josip Stojanovi?. Najdulji sta? u kvartetu, punih 37 godina, ostvario je violist Ante ?ivkovi?. (Muzikologinja Hana Breko izdvojila je dva glavna sastava u tom drugom razdoblju djelovanja: Josip Klima, Zlatko Balija, Du?an Strani? i Fred Kiefer te Josip Klima, Ivan Kuzmi?, Ante ?ivkovi? i Josip Stojanovi?.)

Znakovito je i da se tijekom tog perioda, novosti i suvremene tekovine koje donosi Muzi?ki biennale Zagreb od 1961., odra?avaju na repertoar ansambla pa on redovito izvodi i praizvodi najnovija doma?a i inozemna kvartetska dostignu?a.

Godine 1987. na mjesto prvog violinista dolazi Goran Kon?ar ?to ozna?ava po?etak jo? jednog novog razdoblja; ostaje na tom mjestu do 2012., a s njim muziciraju Goran Bakra? i potom Davor Philips (od 2001.) na drugoj violini, violisti Ante ?ivkovi?, i od 2005. Hrvoje Philips, te Martin Jordan na violon?elu (od 1991.). To je vrijeme obilje?eno ciklusom koncerata u Muzeju Mimara i u Preporodnoj dvorani Narodnog doma, a od 2008. u Hrvatskom glazbenom zavodu gdje se i danas odr?ava sezona Zagreba?kog kvarteta.

Ugled ansambla u?vr??uju nove inozemne turneje i gostovanja na kojima devedesetih godina osobito skre?u pa?nju javnosti na ratna zbivanja u Hrvatskoj, nastupi od Concertgebouwa u Amsterdamu, pra?kog Rudolfinuma i londonskog St. John's Smith Squarea preko zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku do Guangyuan Concert Halla, izvedbe kapitalnih djela poput Bachova Umije?a fuge i Beethovenovih posljednjih guda?kih kvarteta, kao i jedinstvena izvedba Sedam posljednjih Kristovih rije?i Josepha Haydna u kripti crkve Sv. Ane u Jeruzalemu. Mjesto prvog violinista 2012. nakratko preuzima Sergej Evseev i Mari Maras, a od sezone 2017./2018., uz Davora Philipsa, Hrvoja Philipsa i Martina Jordana, kao prvi violinist muzicira Martin Krpan.

Bogata diskografija Kvarteta, stvarana tijekom gotovo devet desetlje?a, uklju?uje izdanja za Jugoton, PGP RTB, Melodicom, Sastruphon, Nuova Era Records, ZYX Classic, RCA, Da Camera Magna, Croatiju Records, ZG Zoe, Cantus/HDS i druge. Posljednji album – s kvartetima Leo?a Janá?eka i Antonína Dvo?áka?- objavila je etiketa Spona Classics.

Brojne nagrade i priznanja uklju?uju najva?nije nacionalne nagrade: od Nagrade grada Zagreba 1957. preko Nagrade Milka Trnina, Vjesnikove nagrade Josip ?tolcer Slavenski, nagrada Vladimir Nazor i Vatroslav Lisinski, Povelje Republike Hrvatske za osobite zasluge u kulturi 1999., Nagrade grada Zagreba 2001., niza diskografskih nagrada Porin do nagrade Vladimir Nazor za ?ivotno djelo 2009. godine.

Audio/Video

?E?KI ALBUM

Leo? Janá?ek - Guda?ki kvartet br. 2 - intimna pisma

W. A. MOZART - KVARTETI

Guda?ki kvartet u d-molu K.421

Robert Schumann

String Quartet Op. 41 No. 3

Joseph Haydn

String Quartet Op.33 No. 3

Kontakt

ZAGREBA?KI KVARTET
Ilica 31a
HR-10000 Zagreb

tel: +385 (0)91 2008 795
fax: +385 (0)1 4830 340
e-mail: zagrebacki.kvartet@zg.t-com.hr